Công việc - Dự án

Công việc, lịch làm việc, kế hoạch công tác, đánh giá hiệu quả , tiến độ dự án, khái toán, hồ sơ...

Quản lý và điều hành công việc

 • Quản lý công việc của từng nhân viên
 • Kiểm soát và đánh giá hiệu quả công việc của từng cá nhân / phòng ban / đơn vị
 • Quản lý lịch làm việc
 • Quản lý danh sách khách hàng 
 • Lập danh sách khách hàng tiềm năng
 • Quản lý thông tin liên hệ của từng đối tác 
 • Lập kế hoạch làm việc với từng khách hàng / từng đối tác / từng nhân viên
 • Thống kê quá trình giao dịch của từng khách hàng / từng đối tác / từng nhân viên

Đồng bộ lịch làm việc với Google Calendar / Outlook Calendar / Mac OS X Calendar 

 

Quản lý dự án


 • Quản lý thông tin chi tiết của từng dự án
 • Quản lý thành viên của dự án
 • Không hạn chế số lượng / số cấp của hạng mục dự án
 • Lập các đầu mục công việc của từng dự án / hạng mục 
 • Theo dõi tiến độ thực hiện của từng dự án / từng thành viên 
 • Quản lý hồ sơ / tài liệu của từng dự án / hạng mục / công việc
 • Báo cáo tiến độ   
 • Lập biểu đồ Gantt Chart của từng dự án