Kinh doanh

Khách hàng, đối tác, đơn hàng, hợp đồng, doanh số, target, chính sách, chăm sóc khách hàng...

Đặc điểm

 • Quản lý khách hàng, khách hàng tiềm năng, thông tin liên hệ của từng khách hàng
 • Quản lý lịch sử giao dịch của từng khách hàng, từng nhân viên bán hàng
 • Quản lý doanh số bán hàng theo:
  • Hóa đơn
  • Khách hàng / nhóm khách hàng
  • Mặt hàng / nhóm hàng
  • Nhân viên bán hàng /
  • Quốc gia / khu vực / tỉnh thành
  • Đơn hàng / hợp đồng
  • Công trình / ngành hàng
  • Chi nhánh / cửa hàng
 • Theo dõi hàng bán bị trả lại, hàng gửi bán (tại các đại lý, cửa hàng, …)
 • Quản lý các phương thức bán hàng như: bán trực tiếp, bán gián tiếp, nội địa, xuất khẩu trực tiếp, xuất khẩu ủy thác …
 • Theo dõi nghiệp vụ bán hàng theo hình thức trả chậm, thu tiền ngay, …
 • Theo dõi dịch vụ kèm theo: vận chuyển, bốc xếp… hạn thanh toán của từng hóa đơn

Quản lý bảng giá bán

Quản lý chính sách bán hàng, chính sách chiết khấu 

Quản lý kế hoạch doanh số theo năm / tháng / nhân viên bán hàng / khách hàng... 

Quản lý báo giá

Quản lý đơn hàng / hợp đồng 

 • Cập nhật thông tin chi tiết của đơn hàng / hợp đồng 
 • Theo dõi quá trình giao hàng của từng đơn hàng / hợp đồng 
 • Quyết toán đơn hàng / hợp đồng 

Quản lý lệnh giao hàng

Phân tích doanh thu

 • Cung cấp nhiều báo cáo doanh thu đa dạng và nhiều chiều giúp nhà quản trị nắm có cái nhìn rõ nhất về tình hình bán hàng trong doanh nghiệp vào thời điểm hiện tại và so sánh với kỳ bán hàng khác.
 • Phân tích lãi lỗ / So sánh giá vốn giá bán của từng mặt hàng

Báo cáo

 • Nhật ký bán hàng
 • Báo cáo doanh thu theo hóa đơn
 • Báo cáo chi tiết doanh thu theo khách hàng
 • Báo cáo chi tiết doanh thu theo mặt hàng / nhóm hàng
 • Báo cáo chi tiết doanh thu theo Quốc gia / Khu vực / Tỉnh 
 • Báo cáo chi tiết doanh thu theo nhân viên bán hàng
 • Báo cáo kế hoạch doanh số
 • Bảng tổng hợp doanh thu
 • Báo cáo doanh thu so sánh kỳ này / kỳ trước (tháng / quý / 6 tháng / năm)
 • Báo cáo doanh thu so sánh cùng kỳ
 • Báo cáo so sánh doanh thu – giá vốn
 • Báo cáo lãi lỗ từng mặt hàng
 • Bảng phân tích tỷ trọng doanh thu trên từng sản phẩm/dịch vụ