Quản trị

Lập các báo cáo, biểu đồ, phân tích, dự báo giúp nhà quản trị nắm rõ mọi hoạt động của đơn vị