Văn phòng số

Truyền thông nội bộ, số hóa văn bản - tài liệu, số hóa văn phòng, chat tương tác nội bộ...

 

Quản lý công văn đi / đến 

 • Cập nhật thông tin chi tiết của công văn
 • Phân phối công văn cho các phòng ban, bộ phận, chuyên viên liên quan
 • Theo dõi tiến trình xứ lý của từng công văn
 • Tìm kiếm công văn, văn bản
 • Tạo sổ văn bản
 • Theo dõi tiến độ xử lý và trình ký văn bản
 • Hỗ trợ tích hợp chữ ký số

 Quản lý tài liệu

 • Quản lý toàn bộ các tài liệu liên quan đến qui trình ISO trong doanh nghiệp
 • Lưu trữ biểu mẫu trên mạng để các phòng ban sử dụng
 • Theo dõi được từng phiên bản (version) của từng loại tài liệu / qui trình, form mẫu

Quản lý phòng họp

 • Quản lý danh sách phòng họp
 • Đăng ký và duyệt phòng họp trên hệ thống
 • Lập biểu đồ tình hình sử dụng phòng họp

Quản lý xe công tác

 • Quản lý danh sách xe, tài xế
 • Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu của từng xe, từng loại đường (đường trường, đường trong thành phố, đường đồi núi, đường lô)
 • In lệnh điều xe
 • Quyết toán nhiều liệu từng xe, từng tài xế bất cứ thời điểm nào

Quản lý văn phòng phẩm 

 • Quản lý định mức văn phòng phẩm thiết bị cho từng phòng ban
 • Lập phiếu đề nghị cung cấp văn phòng phẩm
 • Duyệt đề nghị và theo dõi tình hình bàn giao
 • Thống kê tình hình sử dụng VPP của từng đơn vị / phòng ban