Tích hợp hệ thống

tích hợp API với các hệ thống phần mềm / dịch vụ khác mà DN đang có sẵn hay có nhu cầu tích hợp