Sản xuất

Lập kế hoạch sản xuất, theo dõi tiến độ SX, cân đối NVL tồn kho, định mức, chi phí sản xuất...

Đặc điểm:

 • Quản lý chi itết từng lệnh sản xuất / đơn hàng sản xuất
 • Cập nhật thông tin về định mức nguyên vật liệu, nhân công, chi phí trực tiếp, gián tiếp cho từng mã thành phẩm / bán thành phẩm hay từng công đoạn sản xuất.
 • Tính tỉ lệ chi phí nguyên vật liệu/chi phí khác tiêu hao theo định mức.
 • Khai báo tỷ lệ hao hụt
 • Thông tin nhanh về tình hình tồn kho
 • Thông tin nhanh về tiến độ sản xuất của từng lệnh sản xuất 
 • So sánh định mức kế hoạch sản xuất và số liệu chi phí thực tế.

Quản lý định mức sản xuất

 • Cập nhật các bảng định mức / hạn mức sản xuất cho từng sản phẩm: thông tin về định mức nguyên vật liệu, nhân công, nhiên liệu, chi phí trực tiếp, gián tiếp cho từng mã thành phẩm / bán thành phẩm hay từng công đoạn sản xuất.
 • Hỗ trợ quản lý định mức theo số lượng và theo giá trị
 • Tính tỉ lệ chi phí nguyên vật liệu/chi phí tiêu hao theo định mức.
 • So sánh định mức kế hoạch sản xuất và số liệu chi phí thực tế.

Quản lý năng suất của từng máy /dây chuyền / công đoạn sản xuất 

 • Nhà quản lý có thể thiết lập hệ thống để quản lý và thống kê năng suất sản xuất của từng máy / từng ca đứng máy để nắm tình hình sản xuất cụ thể. Việc xác định rõ năng suất của từng máy cũng như tay nghề của công nhân cũng giúp cho nhà quản trị những thông tin nhất định cho việc lập kế hoạch và điều độ sản xuất

Báo cáo

 • Thống kê lệnh sản xuất
 • Báo cáo giá thành  
 • Báo cáo giá thành
 • Bảng tổng hợp chi phí sản xuất, chi phí dở dang
 • Bảng tập hợp chi phí theo phân xưởng / công đoạn sản xuất
 • Biểu đồ sản xuất
 • Bảng cân đối nhu cầu NVL để phục vụ sản xuất
 • Báo cáo tồn kho an toàn