Tài chính - Kế toán

Thu chi, hóa đơn điện tử, mua bán hàng, công nợ, thuế, tiền, kho, tài sản, chi phí, giá thành...

  • Phần mềm được xây dựng theo đúng chế độ kế toán Việt Nam (VAS) mới nhất 
  • Luôn được cập nhật kịp thời những chuẩn mực kế toán và mẫu biểu báo cáo mới nhất
  • Tự động lập Báo cáo tài chính
  • Báo cáo thuế
  • Báo cáo hợp nhất
  • Sổ sách kế toán theo quy định
  • Tự động tính chênh lệch tỷ giá
  • Cho phép người dùng định nghĩa bút toán hạch toán tự động
  • Hỗ trợ đào sâu dữ liệu (drilldown) giúp người sử dụng và nhà quản trị có thể diễn giải chi tiết số liệu từ tổng hợp đến chi tiết và các chứng từ gốc liên quan chỉ trên một màn hình.
  • Đồng tiền hạch toán: hạch toán đa tiền tệ, theo dõi theo đồng tiền hạch toán và các loại ngoại tệ phát sinh