Quy trình số

Số hóa toàn bộ các quy trình tác nghiệp giúp doanh nghiệp vận hành đồng nhất và hiệu quả

 

 • Helpdesk
 • Tickets của các phòng ban
 • Báo giá
 • Đơn hàng
 • Hợp đồng
 • Lệnh giao hàng
 • Lệnh sản xuất
 • Đề nghị thanh toán
 • Đề nghị tạm ứng
 • Đề nghị tuyển dụng
 • Đề nghị đào tạo
 • Đề nghị mua hàng
 • Đề nghị xuất kho
 • Đăng ký phòng họp
 • Đăng ký xe công tác 
 • Đề nghị văn phòng phẩm
 • Đề nghị sửa chữa
 • Các loại quy trình khác theo đặc thù của đơn vị