Ngày 18 tháng 11 năm 2022

Workit Tài chính - Kế toán

Tài chính - Kế toán

Workit Account - Giải pháp số hóa nghiệp vụ kế toán, giúp công tác kế toán trở nên chính xác, nhanh chóng và thuận tiện hơn. 


 • Tự động lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế 

 • Tích hợp hóa đơn điện tử và chữ ký số. 

 • Phân tích các chỉ tiêu tài chính 

 • Thiết lập các cảnh báo cho nhà quản lý. 

 • Quản lý ngân sách và dòng tiền hiệu quả

 

Tính năng - nghiệp vụ

 

Workit Accounting với tính năng đa dạng đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ cùng với cơ sở dữ liệu tập trung trên một nền tảng. 


 • Quản lý dòng tiền: Quản lý thu chi, sổ phụ ngân ngân hàng, quản lý thanh toán (theo hóa đơn, đối tượng, hợp đồng, dự án, khoản mục chi phí,...), ủy nhiệm chi, báo cáo biến động số dư tức thì.

   

 • Quản lý mua hàng, khoản phải trả: Quản lý nghiệp vụ mua hàng, trả hàng; Theo dõi các khoản mục công nợ nhà cung cấp; Cảnh báo công nợ đến hạn, quá hạn. 

   

 • Quản lý bán hàng, khoản phải thu: Quản lý nghiệp vụ bán hàng; Chính sách giá, chiết khấu; Báo cáo công nợ khách hàng theo hóa đơn, hợp đồng, dự án; Báo cáo hạn mức công nợ, tuổi nợ; Cảnh báo công nợ, đến hạn, quá hạn.

   

 • Quản lý tồn kho - tài sản: Quản lý tình hình nhập xuất tồn kho; Quản lý tồn kho theo lô, date, vị trí; Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, chi phí trả trước; Tính khấu hao, phân bổ, tăng, giảm, điều chuẩn, thanh lý. 

   

 • Quản lý chi phí - tổng hợp: Quản lý chi phí; Báo cáo tài chính; Báo cáo thuế; Sổ sách kế toán; Báo cáo hợp nhất; Chỉ số tài chính; Báo cáo phân tích; Báo cáo so sánh; Biểu đồ phân tích. 

   
Vui lòng điền các tin sau
hệ thống WorkIT.vn sẽ tự động email thông tin cho Bạn. Cảm ơn